ZÁKONNÉ OZNÁMENÍ
Vítejte na webových stránkách www.perfect-acoustic.cz provozovaných společností XL Gasztrobusz Kft. (dále jen webové stránky). Před použitím webové stránky si prosím pečlivě přečtěte toto Právní upozornění (dále jen: Právní upozornění). Používáním webové stránky přijímáte všechny podmínky obsažené v právním prohlášení.
Údaje provozovatele Webu (dále jen Provozovatel):
• Název: XL Gastrobusz Limited Liability Company
• Sídlo: 2315 Szigethalom, Dob utca 4.
DIČ: 25702228-2-13
• IČO: 13-09-181969; Metropolitní rejstříkový soud
• E-mail: perfectacoustic.com@gmail.com
Údaje poskytovatele hostingu webových stránek:
• Název: ELIN.hu Kft
Sídlo: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
Registrační číslo společnosti: 08-09-016359
DIČ: 14315754-2-08
E-mail: info@elin.hu
Obsah a používání webových stránek
Provozovatel prostřednictvím Webu poskytuje Uživateli možnost využívat služby dostupné na Webu.
Údaje a informace uložené/zobrazené na webových stránkách slouží pouze pro informační účely. Za rozhodnutí a chování uživatele na základě informací na Webu nese výhradní odpovědnost Uživatel.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit obsah objevující se na Webu, stejně jako změnit jeho dostupnost, jakož i pozastavit nebo trvale ukončit provoz Webu. Provozovatel může dále toto Právní prohlášení kdykoli změnit, o čemž se Uživatel může v každém případě dozvědět prostřednictvím oznámení umístěného na Webu.
Odpovědnost za obsah Webu
Provozovatel dělá vše pro to, aby informace na Webu byly přesné, úplné a aktuální, a rovněž přijímá veškerá přiměřená a očekávaná opatření k zajištění bezpečného provozu Webu. Zároveň se může stát, že na Webu dojde k neoprávněnému přístupu a/nebo úpravám bez ohledu na provozovatele Webu.
Nestanoví-li zákon jinak, nenese Provozovatel odpovědnost za jakoukoli škodu či jinou nevýhodu či ztrátu vyplývající z nesprávnosti, neúplnosti, nepřesnosti, nejednoznačnosti nebo neaktuálnosti informací na Webu nebo materiálů tam umístěných, jakož i jejich nepřímé nebo přímé použití, jakož i webové stránky, k nimž dochází v důsledku nebo v souvislosti s jejich nepoužitelným stavem, nebo nesprávným provozem, nedostatkem nebo možnou nefunkčností. Provozovatel dále nepřebírá žádnou odpovědnost za bezpečnost Stránek, jejich ochranu před počítačovými viry, spywarem a jinými škodlivými programy. Provozovatel doporučuje uživatelům webu přijmout nezbytná opatření: používat antivirový a spywarový software s aktuální databází, instalovat bezpečnostní aktualizace operačního systému.
Používáním webové stránky všichni uživatelé přijímají toto právní upozornění pro používání webové stránky a berou na vědomí, že webové stránky používají na vlastní riziko.
Práva duševního vlastnictví související s webem
Veškeré materiály umístěné na Webu, celý jeho textový, grafický a další obsah, struktura Webu, jeho zdrojový kód a jakékoli další duševní vlastnictví jsou chráněny autorským právem nebo jinou právní ochranou. Jakékoli užití obsahu Stránek nebo jiného duševního vlastnictví Provozovatele je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele.
Kromě nároků na ochranné známky, autorské právo a občanskoprávní nároky může neoprávněné použití obsahu webových stránek vést také k sankcím definovaným v trestním právu.
Související webové stránky
Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, údaje a postupy ochrany informací externích webových stránek přístupných z webových stránek jako výchozí bod. Pokud se Provozovatel dozví, že odkazovaná stránka nebo odkaz porušuje práva třetích osob nebo platné zákony, neprodleně odkaz z Webu odstraní.
Různá ustanovení
Provozovatel je oprávněn toto Právní prohlášení kdykoli jednostranně změnit. Případná úprava vstoupí v platnost ve stejnou dobu, kdy se objeví na Webových stránkách.
Toto právní prohlášení musí být vykládáno a naplňováno v souladu s pravidly maďarského práva.
K řešení všech právních sporů vyplývajících z tohoto právního prohlášení jsou výhradně příslušné maďarské soudy.
Neplatné, neplatné, neplatné nebo nevymahatelné části Právního prohlášení nemají vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Právního prohlášení.
Budapešť, 2023.